obchodnepodmienky

Obchodné podmienky  a podmienky použivania produktov a služieb

Obchodné podmienky
ochrana osobných údajov

1.Všeubecné ustanovenia
Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com, bližšie informácie môžete získať na adrese

obchodnepodmienky


Uživateľ alebo kupujúci je fyzická alebo právnická osoba,ktorá uhradila objedávku online kurzu

Prredmet služby
Prredmetom služby je právo nevýhradná licencia uživateľa na prístup k video lekciám,audio materálom,dokumentom uložených na serveri poskytovateľa,systémové moduly-software a dalším službám poskytovateľa
Licencie a bonusy platia po celú dobu počas ktorej bude záujmca obchodovat prostredníctvom platformy s účtom otvoreným podla pokynov záujemcu.Obchodovanie sa riadi platnými obchodnými podmiekami uvedenými na stránke akcieforexburzakomodity.cheapindex.com.
Novo vzikajúce materiály do už zakúených levelov má zákazník/záujemca podla splnenia vyššie uvedeného zdarma.

Materialy můžu byt dodávané postupne podla úhrad a dodávané mejlom alebo poskytovaním prístupov.
(dalej iba „produkt“).
Poskytovatel tiež môže dodať tieto súbory na zaklade vlasného uváženia i inou formou napr. formou súborov na mejl.

Uživateľ má právo využívať produkt pre osobnú potrebu a max. na 6 zariadeniach.
Ukážkové materiály ,videá slouží sú ako demo ukážka k on-line kurzom a k zisteniu technickej funkčnosti dostupnosti pre uživateľa
a pre osobnú potrebu má právo uživateľ tieto prezerať si zdarma.
Rozsah služby
Uhradením ceny produktu získává Uživatel právo na prístup k produktu v danej forme kurzu poskytovateľa za účelem študia.
Práva a povinnosti Uživateľa

Uživatel má povinnosť uhradiť cenu objednaného produktu podľa aktuálnej ceny alebo akcie Poskytovateľa, a to bezhotovostne prevodom,kartou alebo priamym vkladom
na základe platobných pokynov poskytovateľa.
Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line produktu alebo právo prezerať si daný obsah.
Ak uživatel žiada danový doklad vyplní pri objednávke svoje fakturačné údaje. Daňový doklad vám bude vystavený na základě uhradenej zálohovej faktúry

Uživatel je povinný před vykonaním úhrady otestovať, či mi ide ukážkový demo obsah na jeho zariadení (hardware ,software) a používaným internetovým pripojením
. K tomuto testu sú zdarma úvodnié ukážové audio/video videa na stránke serveri Poskytovateľa. Zaplatením objednávky produktu Uživatel potvrdzuje, že se mu ukážkové produkty zobrazujú predávajú bez problémov
a akceptuje uvedenú kvalitu produktov ,spôsobov prehravania a foriem dodávky tu uvedených pre produkty pričom poskytovatel je oprávneený neuznať neskoršie reklamácie s technických príčin.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke  http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com, Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je od 14.1.23

názov aj účet účet tejto spoločnosti je
Diamant 77 Relity Invest & Developers Traders Brokers marets
sro.
Teplická 11 ,Pieštany, ičo 50303490

ak je uhradzané na účet a tiež ak je preposielaná elektronická objednávka mejlom objednavka aj predavajuci je
slovenská spoločnost a taktiež aj vtedy ak kartová transakcia prebehla na slovenkú spoločost

názov aj účet účet tejto spoločnosti je
Diamant 77 Relity Invest & Developers Traders Brokers marets
sro.
Teplická 11 ,Pieštany, ičo 50303490

 

Našim produktom je software,softvarové produkty na želanie zákazníka,videá na želanie,e-booky,dokumenty,projekty na želanie,asistencia pri software projektoch,členstvo podla obdobia predplatného s automatickou obnovou.

všetko na informačné účely.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom . Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.Prednostne pri výklade platí slovenská verzia online zmluvy a náš výklad k nej,anglická je automatický preklad.
Tento materiál je informačným kurzom Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie obsahu produktu tretím osobám bez súhlasu autora nie je dovolené.

Všetky materiály alebo softvare može používat iba uživatel fyzická osoba na svoje súkromné použitie v uvedenom rozsahu(ak nebolo vyslovne uveden0 inak) a na limitovanú dobu čo v prípade videí je 1 rok potom už dostupnost na serveri nie je garantovaná,v prípade sowtvare je licencia platná na uvedené obdobie napr v prípade nájmu ak sú produkt(y) používaný(é) v súlade s týmito podmienkami a roboti napr používaní tam na brokerovi kde boli vytvorení a testovaní.Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov potencionálne zisky,straty úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašou prácou,používate informácie na vlastné riziko tak ako sú dané

a dostupné a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.To isté platí o odporúčaniach produktov alebo názory poskytovateľa na produkty tretích strán s ktorými poskytovatel pracuje alebo ich odporúča.

2.     Objednávka
Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať alebo dodať kupujúcemu objednané služby,produkty,poskytnúť prístupy alebo poskytnúť linencie na užívanie produktov a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com poskytovateľa a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.
Poskytovatel má právo predčasne ukončit bez náhrady prístup Uživateľ k on-line produktu za predpokladu, že Uživatel bude porušovat obchodné podmienky.
Uživateľ nemá v prípade výpadkov serveru zžiadny nárok na finančnú náhradu alebo vrátenie poplatku.

Obmedzenie zodpovednosti

Software,EA,robotov a Obsah aplikácii uživatelia používajú na vlastné riziko na informačný účel a
´´tak ako je/sú´´ bez akýchkolvek záruk na funkčnosť,dostupnosť,technické alebo akékolvek iné chyby
použivajú všetko tak ako každý na vlastné riziko.
Prípadné chyby môže eamilom uživatel zaslat zástupcovi spoločnosti ,ktorý ich môže postúpit vývojárskemu teamu,ktorý
podla vlastných možností a uvážení môže danú chybu alebo problém odstrániť pokial sa problem potvrdil viac ako u jedného uživatela alebo je zjavné že ide o chybu.Pred používaním robota sa uistite,že viete obchodovať minimálne na úrovni pokročílý ak neviete odporúčame náš kurz level pokročilý.Robot je pomôcka obchodníka odporúčame ho pretetovat aj na deme aj na testeri vzhladom k tomu,že trhové podmienky sa menia a jednotlivé nastavenia robota je potrebné z času na čas prenastavit a optimalizovat tak aby na demoteteri nastavenia stopov a take profitov atd dávali podla možností čo najlepšie výsledky pričom je vhodné vyberat pre obchodovanie také produkty pri ktorých na testeri boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky volba portfilia je na traderovi potrebuje však poznat napr moneymanagment max ris 15 gbp /týžden ore 1000 GBP účet a vela dalších pravidiel ktoré sa dozvie vo výuke level pokročilý,expert alevo dalšie.Robota je možné používat iba na brokerovi ktorý bol s nim testovaný a toto info kupujúci obdrží.

Software,EA,roboti -sú primárne určené na informačné a výukové účely.Ak spoločnosť ktorá program metatrader4 alebo 5  vyrobila/vlastní urobí zmeny vo svojom kode
alebo dôjde k nejakým zmenám akýmkolvek
a v dôsledku zmien prestane robot fungovat ak to bude pre nás možné možme sa pokusit toto opravit
a vyvynuť primerané úsielie na nápravu.
Ak však napr. nebude k dispozicii povodný programátorský team alebo z
akýchkolvek iných dobodov sa to nepodarí
v takom prípaade ak máte licenciu na osobné použitie prenájom robota licenciu alebo na iného robota licenciu
na osobné použivanie pre osobnú potrebu pri jednorazovej platbe tak táto licencia končí
dnom takejto nefunkčnosti,ktoré nastali v dôsledku zmien.

 

ŽIADNA STRANA ALEBO APLIKÁCIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME,
ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ( STRATY OČAKÁVANÝCH,súčasných,minulých,budúcich príjmov alebo možných ZISKOV a pod.)
V SÚVISLOSTI S ALEBO VYPLÝVAJÚCIM Z TEJTO ZMLUVY, FUNKCIE
OBSAHU ALEBO AKEJKOĽVEK SÚVISIACEJ POLOŽKY ALEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM OBSAHU ALEBO APLIKACIE,SOFTWARE.

pre bezplatné aplikácie a obsah je možná emailová podpora prednostne pre slovenčinu,češtinu
a anglitštinu,pokial to bude pre poskytovatela časovo a technicky možné.

Materály a prístupy sú poskytované tak ako sú,no poskytovateľ v prípade výpadkov vynaloží potrebné úsilie ,aby boli servery sfunkčnené a obsah bol dostupný.
Uživatel se dále zaväzuje zdržať zdržať konania ,ktoré by viedlo ku nejakej možnej škode pre poskytovateľa a v prípade úmyselnej škody (napr. hackovaním a pod.) uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu 600 Eur.
Pokračovaním užívania služieb,produktov použivatel súhlasí s prípadnými zmenami týchto obchodných podmiennok,ktoré poskytovateľ môže z času na čas modifikovať.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry
Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky celkovejceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe objednávky,zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru ak tento uvedie v objednávke svoje fakturačné údaje ičo dič,adresu a pripadne dalšie požadované údaje.
Predávajúci nie je platcom DPH.

4. Platba a jej forma
a) Platba jednorázovo znamená, že platíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára online alebo prevodom. Vopred.
b) Platba na splátky znamená, že zaplatíte 1. splátku z celkovej čiastky ihneď po odoslaní objednávkového formulára a 2. splátku zaplatíte do 30 dní od odoslania objednávky alebo podla splátkového kalendára
ktorý bol dohodnutý.

5. Spôsob platby
Platobné metódy môžu byť napojené na platobné brány, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet,prevodov
Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá zadávete dôveryhodným prevádzkovatelom týchto portálov pomocou zabezpečeného pripojenia a tieto údaje má len poskytovatel platobných služieb brán a pod.

Možnosti platieb:
a ) Bankovým prevodom vopred
alebo inými metodami ktoré budú v daný čas dostupné na stránke.

6. Zabezpečenie
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom , heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že ich nemôže sprístupniť tretím stranám.

10. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho oznámenia a služby môžu byť kedykoľvek bez upozornenia zmenené.

11. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť poskytovatľa sa zaväzuje rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke produktu, sú ndôležité pre Vašu identifikáciu ako zákazníka.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze so zabezpečením proti zneužitiu a firewalom a nie sú poskytované tretím stranám z výnimkou predmetov a situácií uvedených článku VI.
Vyplnením formulára Objednávka súhlasí registrujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy. poskytovatela ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním newsletterov a noviniek informácií o pripravovaných akciách poskytovateľa o a ponukách svojich obchodných partnerov.
Pokiaľ by ste neskôr so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť emailom, aby sme mohli vaše odbery deaktivovať

12. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.12.2017. Predávajúci/Poskytovateľ/Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Doplnené 11.5.2020
Predmetom zmluvy
Obsahom kúpa licencie na 3 samostatné úrovne manuálu: elektronických kníh,videokurov začiatočník, pokročilý a expert alebo iný uvedený rozsah licencie uvedený v ponuke
Prostredníctvom tejto stránky,dalej členstvo alebo predplatné s automatickou obnovou pokial si ho zakaznik objednal formou napr pomocou tlačítka subscribe/predplatné alebo inak.
facebookovej stránky alebo dalších pridružených stránok

(podla vašej objednávky alebo tejto online alebo offline zmluvy)

Vyukové Materiály tiež časť s nich môže byť k dispozícii online
na neverejnej časti portálu,dodávaná postupne s tým,že online materiály má zákazník k dispozícii obvykle najmenej 6 mesiacov pre účely štúdia,v kvalitie a dostupnosti akú zabezpečuje partnerský server.Prístupy online a materiály sú k dispozícii iba kupujúcemu a kupujúci za zaväzuje nesprístupniť obsah určený jemu iným osobám bez výslovného súhlasu poskytovatela v opačnom prípade zodpovedá poskytovatelovi za prípadnú škodu.Právne vztahy sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
2C. Pokiaľ by sa záujemca rozhodol nevyužívať diela po predmetné obdobie počas demo tréningu pre výukové účely alebo by od zmluvy o poskytnutí licencií, predaji kníh,členstva odstúpil, zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu alebo odstupné v plnej výške podľa platnej zmluvy uvedenej celkovej ceny ktorá je vzhladom k zabezpečovanému záväzku primeraná.Právo na odstúpenie od zmluvy má záujemca vzhladom na elektornický obsah akým sú knihy a video,audio súbory iba v prípade,že uhradil kúpnu cenu,no neobdržal prístup k materiálom alebo materiály na mejl a súčasne vyslovene ihned v den odoslania úhrady napísal v den úhrady e-mail na papierfx zavináč.gmail.com,že si neželá dostať materialy ani prístupy k nim a že si to s výukou rozmyslel hned v den odoslania úhrady.
Pokial by sa zákazník záujemca rozhodol nevyuživat diela po predmetné obdobie alebo by od tejto zmluvy zmluvy o poskytnutí licencií odstúpil zaplatí poskytovatelovi zmluvnú pokutu v plnej výške podla platnej elektronickej zmluvy uvedenej celkovej ceny,ktorá je vzhladom k zabezpečovnému závazku primeraná.
Vzhladom na elektronický charakter materialov a e-kníh nie je odstúpenie od tejto zmluvy možné inak ako bolo uvedené vyššie.
Zaujemca súhlasí že zaplatenú sumu nie je možné vrátit záujemcovi aj keby skončila účinnost tejto zmluvy s akýchkolvek důvodov.
V prípade,že by sa ktorákolvek čast tejto zmluvy stala neplatnou alebo nebola v súlade so zákonom ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti a poskytovatel vydá dodatok písomne,mejlom alebo elektronicky
podpísaný iba ním alebo len mejlom na vedomie, kde sa nezmení obsah no iba právna forma formulácia tak aby nastal súlad so zákonom.
Materialy vo forme súborov sú primarné poslané mejlom záujemcovi alebo sprístupnené online.
Záujemca si ešte pred uzatvorením online zmluvy/predaja je povinný skontrolovať,že obsah je schopný zobraziť na svojich technických prostriedkoch(sú k dispozícii demo videá zdarma)v rámci materiálov môžu byt použité aj formáty doc,zvukové mp3 a PDF inak sa má za to že je technicky schopný si obsah zobraziť. Záujemca súhlasí, že zaplatenú sumu nie je možné vrátiť záujemcovi aj keby skončila účinnosť tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov.

V prípade,že by ktorákolvek časť týchto obchodných podmienok alebo zmluvy sa stala neplatnou alebo nebola v súlade so zákonom ostatné časti zmluvy/obchodných podmienok zostávajú nadalej v platnostia poskytovateľ v takomto prípade vydá dodatok podpísaný iba ním kde sa nezmení obsah,no iba právna forma/formulácia aby nastal súlad so zákonom.Materialy môžu byť dodávané postupne podla úhrad.

III.Platby, splátky, platnosť zmluvy
3A. Za licencie na elektronické knihy 1 2 a 3.level úrovene,časti alebo členstvo bola dohodnutá konkrétna cena uvedená v ponuke ktorú,kupujúci akceptoval a predávajúcemu uhradí online alebo prevodom do 3 dní od objednávky.V prípade platobnej brány informácie o karte zadávate na stránke brány alebo banky takže obchodník k nim nemá prístup.

Všetky materiály alebo softvare može používat iba uživatel fyzická osoba na svoje súkromné použitie v uvedenom rozsahu(ak nebolo vyslovne uveden inak) a na
limitovanú dobu uvedenú v objednávke členstva subscriptions/predplatného/licencie potom
už dostupnost na serveri nie je garantovaná, po expiracii členstva da dané obdobie pristup nieje umožnený ak vyslovne nebolo v objednávke pri platbe uvedené inak.
Pri objednávke s automatickou obnovou členstva na neurčito je členstvo štandartne obnovované napr.primesačnom členstve mesačne,pri ročnom ročne apodobne,
pričom ak má zákazník uživatel zaujem nepokračovat v členstve podalšie obdobie musí najneskor 1 den pred expiraciou členstva toto členstvo zrušit v časti membership/cancel pokial nie je uvedené inak a informovat
mejlom najneskor 3 dni pred expiraciou členstnva,že členstvo ruší na mejl papierfx zavináč gmail boda com.Ak členstvo nebolo zrušené alebo zakaznik sa ozval až po uvedenom období a členstvo už bolo strhnuté na dalšie obdobie,takéto členské je nevratné a zákazník v takom prípade má pravo členstvo nadalej využivat dojeho expiracie alebo ho aj nevyuživat,no v takomprípade zostávauhradenýpoplatok zmluvnou pokutou v prospech obchodníka.V takomto prípade obchodnik podlavlastnejuvahy može rozhodnut aj napr o zlave v pripade,že si zakaznikkupi iné dalšie členstvo a pod.

V príade splátkových kalendárov môže byt uzatvorené dalšia samostatná dohoda,ktorá túto dohodu doplní.
IV. Poskytovanie informácií
Poskytovateľ odovzdá všetko potrebné know-how a informácie (zahrnuté v manuále a audio a video súboroch ) záujemcovi podľa uvedeného predmetného rozsahu. Záujemca bol poučený, že obchodovanie predstavuje riziko straty a akékoľvek obchody bude robiť na svoje meno na základe vlastného rozhodnutia. Minulé zisky a straty nie sú zárukou budúcich ziskov a strát.Poskytovatel nezodpovedá za prípadné chyby v materiáloch a tým súviasiace možné škody každú prípadnú chybu po upozornení v materiáloch odstráni. Do reálneho obchodovania je vhodné vstúpiť až na základe vlastných kladných výsledko v tréningu s virtuálnymi peniazmi -3-

V. Ostatné

V. Ostatné

Špeciálne požiadavky na informácie , ktoré budú nad rámec základných informácií, budú riešené zmluvným dodatkom. Dodatky k tejto zmluve sú možné len po dohode oboch strán. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, bez existencie tiesne a za obojstranne výhodných podmienok svoj súhlas záujemca zákazník vyjaruje odoslaním objednávky alebo zaplateném online,prevodom alebo inak.
Sprostredkovateľ,obchodník nezodpovedajú klientovi za akékolvek prípadné škody vzniknuté z titulu vyššej moci,vojen,nepokojov,zlyhania software alebo chyby a zlyhania tretích strán.Klient bude e-knihy,materialy,systémy využívať na vlastné riziko a výhradne on.Zmluva sa riadi právom na Seycheloch alebo na Slovensku ak bola platba urobrá na účet alebo kartou na slovenskú spoločnost prípadné spory sú riešené na Secheloch o prednostne dohodou online,pokiaľ k nej nedôjde mediáciou na rozhodcovskom súde na Seychelloch,rozhodcovský súd určí poskytovateľ alebo dohodou.
Určité majetkové práva,licenncie, a softvarové licencie,značky logá, můžu byt predmetom práv
3. strán,spolupracujúcich,partnerských firiem a vtedy sa toto riadi obchodnými podmienkami partnerskej spoločnosti.
Využívaním naších produktov na živé obchodovanie súhlasítie tiež so všetkkými províziami
v rámci live obchodovania.
Kupujúci odoslaním objednávky alebo nákupom online okceptuje obchodné podmienky.Ceny su platné v okamihu objednania alebo kúpy online.

Právne vztahy sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
Ak by ktorákolvek z časti zmluvy nebola v súlade s právom ostatné časti ostávajú v platnosti s tým,že nesúladnú časť opraví sprostredkovatel/predavajúci kde sa nezmení obsah iba právna forma
Nové obchodné podmienky nahrádzajú staré ich zverejnením,.Klient bol poučený o rizikách,oboznámený z obchodnými podmienkami.Kupujúci si obchodné podmienky prečítal,
súhlasí s jej obsahom, bez existencie tiesne a za obojstranne výhodných podmienok svoj súhlas potvrdzuje online objednávkou,nákupm Prehlásenie poskytovateľa
: sprostredkovateľ urobí všetko v rámci svojich možností pre spokojnosť klienta a dlhodobú spoluprácu.
Zo záujemcom môže byt uzatvorená samostatná zmluva,ktorá tieto obchodné podmienky doplní.

Poskytovateľ odovzdá všetko potrebné know-how a informácie (zahrnuté v manuále a audio a video súboroch )
záujemcovi podľa uvedeného predmetného rozsahu materiáloc´v technickej analýzy.
Záujemca bol poučený, že obchodovanie predstavuje riziko straty a akékoľvek obchody bude robiť na svoje meno na základe vlastného rozhodnutia.
Minulé zisky a straty nie sú zárukou budúcich ziskov a strát.
Poskytovatel nezodpovedá za prípadné chyby v materiáloch a tým súviasiace možné škody každú prípadnú chybu po upozornení v materiáloch odstráni
. Do reálneho obchodovania je vhodné vstúpiť až na základe vlastných kladných výsledko v tréningu s virtuálnymi peniazmi

Prehlásenie poskytovateľa : Poskytovateľ urobí všetko v rámci svojich možností pre spokojnosť záujemcu a dlhodobú spoluprácu.

Článok VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 11.1 Používateľ poskytuje dobrovoľne Poskytovatelovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli,na výukové a marketingové účely a v súvislosti so službami ktoré bude klient chcieť a potrebovať prostredníctvom našej spoločnosti alebo jej partnerov,ktoré bude poskytovať klientovi,záujemcovi a tiež úre účel účtovníctva partnerskej spoločnosti na spracovanie.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa primárne na účely Výuky,sprostredkovania pre obchodných partnerov,ktorých služby by záujemca mal alebo mohol mať záujem výužívať a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku podmienok a v zmysle zásad ochrany osobných údajov poskytovateľa. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s posykytovanými službami. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Poskytovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii alebo v zmluve na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb.Dalej údaje môžu byť poskytnuté 3 strane,ktorá zabezpečuje pre poskytovateľa reklamné,účtovné,marketingovo reklamné,služby elektronických portálov s obsahom a súvisiace služby.Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ/záujemca kedykoľvek oznámiť Poskytovateľovi zaslaním e-mailu na adresu konaktu papierfx@gmail.com (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
Rôzne
Kupna zmluva vzniká dodaním online alebo offline produktu
Vztahy kupujuceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými
podmienkami pokial nie je v písomnej zmluvne uvedené inak.
V prípade,že by boli staršie online obchodné podmienky v rozpore s novými platia nové.
Nie je možné aj s technických dovodov a obchodných podmienok paypalu pre nás vrátenie platieb a preto toto nie je možné ani pre klientov.
To isté platí v prípade predpredajov.
Niekedy v prípade videí môže príst k šumom alebo chybám aj ked sa snažíme o kvalitu
zákazník akceptuje materiály tak ako sú.

Kúpna cena je uhradená jej pripisaním obchodníkovi.

Kurzy a informácie majú informačný charakter
Obsah materialov sa nesmie považovat za slub,že klienti búdú
mat istý zisk z uvedených informácii alebo že prípadné spojené straty sú alebo budú limitované.
Obchodovanie s finančnými nástrojmi na finančných trhoch je rizikové a môže viest aj k vysokým stratám.
Web a obchodné podmienky môžu byt s času na čas aktualizované.
Informácie v kurzoch a publikované sú skúsenosti majitelov a vlastníkov
a žiadne informácie nie sú konkrétnym odporúčaním na kúpu alebo predaj.

Záruky a istota spokojnosti

Na kurzy obchodovania s konzultácimi sa vztahuje garancia spokojnosti
Konzultácie aj dalšie informácie dostáva kupujúci až do uplneho porozumenia
daného obsahu.

Misia Našej skupiny
1.Pomôcť čo najviac ľudom stať sa štastnými,zdravými a viesť spokojný život.
2.Naučiť ľudí, všetko potrebné,aby sa mohli stať finančne nezávislí a úspešní,aby mohli potom pomáhať tým ktorí to potrebujú.
3.Dalšie ciele: Spoločné za lepší svet 🙂 Prinášame vízie a plány aby sme zajtra mohli žiť v lepšom svete.
Vitajte.
Ako ? -To všetko urobiť jednoducho a tak aby napr. učenie bola aj radosť a zábava.
Motto:-V živote obvykle dostávame hlavne to,čo sme boli schopní a ochotní sami niekedy dať.

Dňa/date 11.5.2020

Business conditions
Business conditions
Terms and Conditions privacy 1.General provisions All information regarding the order is provided by the seller at http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com, more information can be obtained at the e-mail address

The user or buyer is the natural or legal person who paid for the online course order
Subject of the service The
subject of the service is the right of the user’s license to access video lessons, audio materials, documents stored on the provider’s server and other services of the provider (hereinafter referred to as „product“).
The provider may also supply these files at its own discretion in another form, e.g. in the form of files for e-mail.
The user has the right to use the product for personal use and max. on 6 devices.
Sample materials, videos are used as a demo for online courses and to determine the technical functionality of availability for the user
and for personal use, the user has the right to view these for free.
Scope of service
By paying the price of the product, the User acquires the right to access the product in the given form of the provider’s course for the purpose of study.
Rights and obligations of the User
The User is obliged to pay the price of the ordered product according to the current price or the Provider’s share, by cashless transfer, card or direct deposit
on the basis of the Provider’s payment instructions.
The user has the right to use the services of the ordered online product or the right to view the content.
If the user requests a tax document, he fills in his billing data when ordering. The tax document will be issued to you on the basis of a paid advance invoice
Before making the payment, the user is obliged to test whether I can use the sample demo content on his device (hardware, software) and the internet connection used
. For this test, there are free introductory sample audio / video videos on the Provider’s server page. By paying for the product order, the User confirms that the sample products displayed are sold without any problems
and accepts the stated quality of products, methods of play and forms of delivery listed for the products, while the provider is entitled not to accept later complaints with technical reasons.

These terms and conditions apply to purchases on the website http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com, The terms further define and specify the rights and obligations of the seller, which is

up
Our product is software, software products on request, videos on request, e-books, documents, projects on request, assistance with software projects
Relations between seller and buyer – consumer, unregulated business conditions are governed by the Civil Code. Relations between the seller and the buyer – entrepreneur not regulated by the terms and conditions are governed by the Commercial Code. Preferably, the interpretation is valid Slovak version of the online contract and our interpretation of it, English is an automatic translation. This material is an information course. Any distribution or provision of product content to third parties without the consent of the author is not permitted . By ordering this program, you agree that any use of information from training materials, potential gains, losses, successes or failures resulting from it, are only in your work, you use the information at your own risk as given and available and the author bears no responsibility for it. applies to product recommendations or the provider’s views on third-party products that the provider works with or recommends. 2. Order The buyer orders selected services by filling in the electronic order form. The buyer is obliged to check the order before sending it and possibly correct it. The sent order is binding and the buyer and seller have mutual rights and obligations, ie. the seller undertakes to mediate or deliver to the buyer the ordered services, products, to provide accesses or to provide lines for the use of the products and the buyer undertakes to pay the purchase price.

By sending the order, the buyer confirms that he has read the terms and conditions for purchase on the website http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com provider and that he agrees with them. These terms and conditions published on the seller’s website are an integral part of the purchase contract, which arises from the completion and sending of the order. The Provider has the right to prematurely terminate the User’s access to the online product without compensation, provided that the User violates the terms and conditions. In the event of server outages, the user is not entitled to financial compensation or refund of the fee. Materials and accesses are provided as is, but in the event of outages, the provider will make the necessary efforts to keep the servers up and running and to make the content available. The user further undertakes to refrain from delaying proceedings that would lead to any possible damage to the provider and, in the event of intentional damage (eg by hacking, etc.), to pay the provider a contractual penalty of EUR 600. By continuing to use the services, the user agrees to any changes to these terms and conditions, which the provider may modify from time to time. 3. Price of products, fines, invoices Contractual fine. If the buyer has not paid the seller the purchase price properly and on time, he is obliged to pay the seller a contractual penalty of 0.1% of the purchase price of the goods for each day of delay, up to the total price of the goods. Invoice: with regard to payments made on the basis of the order, the seller will issue a tax document to the buyer – an invoice if the buyer states in the order his invoice details, address and any other required information. The seller is not a VAT payer. 4. Payment and its form a) One-time payment means that you pay immediately after sending the order form online or by bank transfer. In advance. b) Payment by installments means that you pay the 1st installment of the total amount immediately after sending the order form and the 2nd installment you pay within 30 days of sending the order. 5. Method of payment Payment methods can be connected to payment gateways that provide secure technology for accepting payment cards, transfers. You enter payment card numbers, credit cards and passwords to trusted operators of these portals using a secure connection and only the gateway payment service provider has this information. Payment options: a) Bank transfer in advance or by other methods that will be available on the site at that time. 6. Security Access to the user account is secured by a username, password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding access to his user account and acknowledges that he cannot make them available to third parties.

10. Liability for website content
The website may be updated without prior notice and the services may be changed at any time without notice. 11. Protection of personal data The provider of the provider undertakes to respect the confidential nature of your personal and company data, which are secured against unauthorized access and protected against misuse. The information you provide in your product order is important to identify you as a customer.

Your personal data and data are stored in a database with protection against misuse and firewall and are not provided to third parties, except for the subjects and situations listed in Article VI. By filling in the Order form, the registrant agrees to the inclusion of all personal data filled in by him in the database. poskytovatela as administrator, and with their subsequent processing through processor for marketing purposes and commercial communication by electronic means in accordance with the law and that until you withdraw consent.

At the same time, the buyer consents to the sending of newsletters and news items about the provider ‚s upcoming events and the offers of its business partners. If you later disagree with the sending of information, you can notify us by email at any time so that we can deactivate your subscriptions.

12. Final provisions
These business conditions take effect on 9.12.2017. The Seller / Provider / Intermediary reserves the right to change without prior notice.
Supplemented 11.5.2020
Subject of the contract
Contents purchase of a license for 3 separate levels of the manual: electronic books, video courses beginner, advanced and expert or other specified scope of license stated in the offer Through this page of the Facebook page or other affiliated sites
(according to your order or this online or offline contract)
The Learning Materials also part of them can be available online
on the non-public part of the portal, delivered gradually with the online materials available to the customer usually for at least 6 months for study purposes, in the quality and availability provided by the partner server. available only to the buyer and the buyer undertakes not to disclose content intended for him to other persons without the express consent of the provider, otherwise he is liable to the provider for any damage.Legal relations are governed by the relevant provisions of the Commercial Code and this contract is in accordance with consumer protection law 634/1992
2C . If the applicant decides not to use the works for the period during demo training for educational purposes or would withdraw from the contract for licensing, sale of books, pay the provider a contractual penalty or severance pay in full according to the applicable contract of the total price, which is reasonable for the secured obligation. .The applicant has the right to withdraw from the contract with regard to electronic content such as books and video, audio files only if he paid the purchase price, but did not receive access to materials or materials for e-mail and explicitly immediately on the day of sending the payment on the day of payment e -mail to papierfx at. that you do not want to receive materials or access to them and that you changed your mind about the teaching on the day of sending the payment.
Materials in the form of files are primarily sent by e-mail to the applicant or made available online.
Before concluding an online contract / sale, the interested party is obliged to check that the content is able to be displayed on its technical means (free demo videos are available). Doc, audio mp3 and PDF formats can also be used in the materials, otherwise it is considered that is technically able to view the content. The Candidate agrees that the amount paid cannot be returned to the Candidate even if this Agreement expires for any reason.
In the event that any part of these terms and conditions or the contract becomes invalid or is not in accordance with the law, other parts of the contract / terms and conditions remain in force, in which case the provider will issue an addendum signed only by him where the content does not change, but only the legal form / formulation to comply with the law. Materials can be delivered gradually according to payments.
III.Payments, installments, validity of the contract
3A. For licenses for e-books 1 2 and 3.level level, part was agreed the specific price stated in the offer, which the buyer accepted and the seller will pay online or by bank transfer within 3 days of the order. In the case of payment gateway so the trader does not have access to them.
In the case of repayment schedules, another separate agreement may be concluded to supplement this agreement.
IV. Provide of information
The Provider will transfer all necessary know-how and information (included in the manual and audio and video files) to the interested party according to the stated scope. The applicant was instructed that trading poses a risk of loss and any trades will be made in his own name on his own initiative. Past gains and losses are not a guarantee of future gains and losses. The Provider is not liable for any errors in the materials and the related possible damages to eliminate any possible errors after notification in the materials. It is advisable to enter real trading only on the basis of your own positive results in training with virtual money -3-

Use the Software, EA, Robots and User Content at your own risk
Ako't as is / without any warranties of functionality, availability, technical or any other error
uses everything like everyone at his own risk.
They may send any errors to the user's representative by e-mail, who may forward them to the development team, which
floor options and discretion may resolve the error or problem if the problem is confirmed by more than one user or it is obvious that it is an error.

Software, EA, robots - are primarily intended for informational and educational purposes. If the company that produced/owns the metatrader 4 or 5 program makes changes in its code
or there will be any changes whatsoever
and as a result of the changes, the robot will stop working, if it is possible for us, we can try to fix this
and make reasonable efforts to remedy.
However, if e.g. the flood programming team will not be available or from
at any other times it will not succeed
in that case, if you have a license for personal use, rent a robot license or a license for another robot
for personal use for personal use with a one-time payment, this license ends
due to such non-functionality that occurred as a result of the changes.

All materials or software can only be used by a natural person for their private use within the specified scope (unless explicitly stated otherwise) and for a limited period of time, which in the case of videos is 1 year, after which availability on the server is no longer guaranteed, in the case of software the license is valid for the specified period, e.g. in the case of a lease, if the product(s) used are in accordance with these conditions and the robots, e.g., are used there on the broker where they were created and tested.
 
IN NO EVENT SHALL ANY PARTY OR APPLICATION BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (LOSS OF EXPECTED, PRESENT, PAST, FUTURE INCOME OR POSSIBLE PROFITS, etc.) IN CONNECTION WITH OR RESULTING FROM THIS AGREEMENT, FUNCTIONS CONTENT OR ANY RELATED ITEMS OR SERVICES PROVIDED BY THE CONTENT OF THE CONTENT OR APPLICATION, SOFTWARE.

V. Other
Special information requirements that go beyond the basic information will be addressed in a contractual amendment. Amendments to this contract are possible only with the agreement of both parties. The contracting parties have read the contract, agree with its content, without the existence of distress and under mutually advantageous conditions, the customer expresses his consent by sending the order or paid online, by transfer or otherwise.
Broker, trader are not liable to the client for any possible damages caused by force majeure, war, riots, software failures or errors and failures of third parties. The client will use e-books, materials, systems at his own risk and solely he. Seychelles potential disputes are resolved in Sechel on a preferential online agreement, unless it is mediated by an arbitration tribunal in Seychelles, the arbitral tribunal shall be determined by the provider or by agreement.
Certain property rights, licenses, and software licenses, logos, may be subject to the rights of
third parties, cooperating, partner companies, and then this is governed by the terms and conditions of the partner company.
by using our products for live trading, you also agree to all commissions in live trading.
By sending the order or purchasing online, the buyer accepts the terms and conditions. Prices are valid at the time of ordering or purchasing online.
Legal relations are governed by the relevant provisions of the Commercial Code.
If any part of the contract is not in accordance with the law, the other parts remain in force with the non-compliant part corrected by the broker / seller where the content does not change only the legal form
New business conditions replace the old ones with their publication, .Client was informed of risks, informed of The
buyer has read the terms and conditions, agrees with its contents, without the existence of distress and on mutually advantageous terms confirms his consent by online order, purchase Provider’s declaration
: the broker will do everything within its capabilities for client satisfaction and long-term cooperation.
A separate contract may be concluded with the interested parties, which will supplement these business conditions.
The Provider will transfer all necessary know-how and information (included in the manual and audio and video files) to the
interested party according to the stated scope of materials in the technical analysis.
The applicant was instructed that trading poses a risk of loss and any trades will be made in his own name at his own discretion.
Past gains and losses are not guarantees of future gains and losses.
The Provider is not responsible for any errors in the materials and the related possible damages will eliminate any possible errors after the warning in the materials
. It is advisable to enter real trading only on the basis of your own positive results in training with virtual money.
Provider’s statement: The provider will do everything within its capabilities for the satisfaction of the applicant and long-term cooperation.
Article VI. PROTECTION OF PERSONAL DATA 11.1 The User voluntarily provides the Provider with personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as the “GDPR Regulation”) and Act no. 18/2018 Coll. On Personal Data Protection and on Amendments to Certain Acts (hereinafter referred to as the “Personal Data Protection Act”), for the purpose of providing services on the Portal, for educational and marketing purposes and in connection with services that the client will want and need through our company or its partners, which it will provide to the client, the interested party. The Operator processes the User’s personal data primarily for the purposes of Teaching, mediation for business partners, whose services the applicant should or may be interested in using and related services on the basis of a contract under Art. 6 par. 1 letter (b) of the GDPR Regulation and in accordance with the principles of personal data protection referred to in para. 6 of this article of the conditions and in accordance with the principles of personal data protection of the provider. Failure to provide personal data to Users means the impossibility of concluding a contractual relationship and providing services related to the services provided. The retention period for personal data is 10 years from the date of termination of the contractual relationship. The Provider informs the User that in accordance with § 62 par. 3 of Act no. 351/2011 Coll. On electronic communications, as amended (hereinafter referred to as the „Electronic Communications Act“) may address him with calls, sending e-mails and SMS messages to the contact addresses specified during registration or in the contract for the purposes of direct marketing of its own similar goods and services.Further data can be provided to 3 party, which provides for the provider advertising, accounting, marketing advertising, electronic content portal services and related services.Call, e-mail or SMS message according to the previous sentence may have information or of an advertising nature and their originator is the Provider The Operator will process personal data for the duration of the contractual relationship. Disagreement with the call, sending of these e-mails or SMS messages may be notified by the User / interested party to the Provider at any time by sending an e-mail to the contact address papierfx@gmail.com (or to another contact if specified in these Terms or Conditions) or by simply unsubscribing. each delivery of an e-mail message by clicking on the link at the end of the e-mail message. Miscellaneous The Purchase Agreement is created by delivering an online or offline product. The relations between the buyer and the seller are governed by these terms and conditions, unless otherwise stated in the written contract. If the older online business conditions were in conflict with the new ones, the new ones would apply.

The purchase price is paid by crediting it to the merchant.
The courses and information are for information only.
The content of the materials must not be considered as a promise that clients will make
a certain profit from the information provided or that any associated losses are or will be limited.
Trading financial instruments on financial markets is risky and can lead to high losses.
The website and terms and conditions may be updated from time to time.
The information in the courses and published is the experience of the owners and owners
and no information is a specific recommendation to buy or sell.
Guarantees and satisfaction of satisfaction
Satisfaction guarantee applies to the courses with consultations.
The buyer also receives other information until a full understanding
of the content.
Mission of our group
1. To help as many people as possible to become happy, healthy and lead a happy life.
2. To teach people everything they need to become financially independent and successful, so that they can then help those who need it.
3. Other goals: Common for a better world We bring visions and plans so that we can live in a better world tomorrow. Welcome. How ? -Do it all done easily and so that e.g. learning was also joy and fun. Motto: -In life we ​​usually get mainly what we were able and willing to give ourselves sometimes.

Polsky auto translate

Warunki biznesowe
Warunki biznesowe
Regulamin prywatności 1.Ogólne Przepisy Wszystkie informacje dotyczące zlecenia są dostarczane przez sprzedającego w http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com, więcej informacji można uzyskać na e-mail adres

Użytkownik lub kupujący to osoba fizyczna lub prawna, która zapłaciła za zamówienie kursu online
Przedmiot usługi
Przedmiotem usługi jest udzielenie użytkownikowi licencji na dostęp do lekcji wideo, materiałów audio, dokumentów przechowywanych na serwerze dostawcy oraz innych usług dostawcy (zwanych dalej „produktem”).
Dostawca może również dostarczyć te pliki według własnego uznania w innej formie, np. w postaci plików na e-mail.
Użytkownik ma prawo używać produktu do użytku osobistego i max. na 6 urządzeniach.
Przykładowe materiały, filmy służą jako demo do kursów online, a do określenia technicznej funkcjonalności dostępności dla użytkownika
i do użytku osobistego, użytkownik ma prawo do ich bezpłatnego przeglądania.
Zakres usługi
Poprzez zapłacenie ceny produktu Użytkownik nabywa prawo dostępu do produktu w podanej formie kursu dostawcy w celu nauki.
Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt według aktualnej ceny lub udziału Dostawcy przelewem bezgotówkowym, kartą lub
wpłatą bezpośrednią na podstawie dyspozycji Dostawcy.
Użytkownik ma prawo do korzystania z usług zamówionego produktu internetowego lub prawo do przeglądania treści.
Jeśli użytkownik żąda dokumentu podatkowego, podczas składania zamówienia wypełnia swoje dane rozliczeniowe. Dokument podatkowy zostanie Ci wystawiony na podstawie opłaconej faktury zaliczkowej
Przed dokonaniem płatności użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy mogę korzystać z przykładowej zawartości demonstracyjnej na swoim urządzeniu (sprzęt, oprogramowanie) oraz używanym połączeniu internetowym
. Na potrzeby tego testu na stronie serwera dostawcy dostępne są bezpłatne przykładowe filmy wideo audio / wideo. Płacąc za zamówienie, Użytkownik potwierdza, że ​​prezentowane próbki produktów są sprzedawane bez żadnych problemów
i akceptuje podaną jakość produktów, sposoby gry i formy dostawy podane przy produktach, a dostawca ma prawo nie przyjmować późniejszych reklamacji z przyczyn technicznych.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów na stronie internetowej http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com, Warunki dalej definiują i precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest SEE UP
Nasz produkt to oprogramowanie, oprogramowanie na zamówienie, filmy na życzenie, e-booki, dokumenty, projekty na zamówienie, pomoc przy projektach oprogramowania
Stosunki pomiędzy sprzedawcą a kupującym – konsumentem, nieuregulowane warunki handlowe reguluje Kodeks Cywilny. Stosunki między sprzedającym a kupującym – przedsiębiorca nieuregulowany regulaminem reguluje Kodeks Handlowy. Najlepiej, aby interpretacja była aktualną słowacką wersją umowy online i naszą interpretacją, angielski jest tłumaczeniem automatycznym. Niniejszy materiał ma charakter kursu informacyjnego. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub udostępnianie zawartości produktu osobom trzecim bez zgody autora jest zabronione . Zamawiając ten program, zgadzasz się, że jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w materiałach szkoleniowych, potencjalne zyski, straty, sukcesy lub porażki z niego wynikające, znajdują się tylko w Twojej pracy, wykorzystujesz informacje na własne ryzyko w postaci podanej i dostępnej, a autor nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. dotyczy rekomendacji produktów lub opinii dostawcy na temat produktów stron trzecich, z którymi dostawca współpracuje lub które zaleca. 2. Zamówienie Kupujący zamawia wybrane usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zamówienia przed jego wysłaniem i ewentualnej korekty. Wysłane zamówienie jest wiążące, a kupujący i sprzedający mają wzajemne prawa i obowiązki tj. sprzedawca zobowiązuje się do pośrednictwa lub dostarczenia kupującemu zamówionych usług, produktów, zapewnienia dostępu lub podania linków do korzystania z produktów, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu.

Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z regulaminem zakupów na stronie internetowej dostawcy http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com i zgadza się z nimi. Niniejsze warunki handlowe opublikowane na stronie internetowej sprzedawcy stanowią integralną część umowy kupna, która wynika z realizacji i wysłania zamówienia. Dostawca ma prawo do przedwczesnego zakończenia dostępu Użytkownika do produktu online bez odszkodowania, o ile Użytkownik naruszy regulamin. W przypadku awarii serwera użytkownikowi nie przysługuje rekompensata finansowa ani zwrot opłaty. Materiały i dostępy są dostarczane w stanie, w jakim są, ale w przypadku przerw w dostawach dostawca podejmie niezbędne wysiłki, aby utrzymać sprawność serwerów i udostępnić zawartość. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do powstrzymania się od opóźniania postępowania, które prowadziłoby do ewentualnej szkody dla usługodawcy, aw przypadku umyślnej szkody (np. Włamania itp.) Do zapłacenia dostawcy kary umownej w wysokości 600 EUR. Kontynuując korzystanie z usług, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie zmiany niniejszych warunków, które dostawca może okresowo modyfikować. 3. Cena produktów, mandaty, faktury Kara umowna. Jeżeli kupujący nie zapłacił sprzedającemu należycie i w terminie ceny kupna , jest on zobowiązany zapłacić sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny zakupu towaru za każdy dzień zwłoki, do wysokości całkowitej ceny towaru. Faktura: w przypadku płatności dokonywanych na podstawie zamówienia, sprzedawca wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę, jeżeli kupujący poda w zamówieniu dane do faktury, adres i inne wymagane informacje. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. 4. Płatność i jej forma a) Płatność jednorazowa polega na opłaceniu zamówienia bezpośrednio po wysłaniu formularza zamówienia online lub przelewem. Z góry. b) Płatność ratalna oznacza, że ​​pierwszą ratę wpłacasz od razu po wysłaniu zamówienia, a drugą wpłacasz w ciągu 30 dni od wysłania zamówienia. 5. Sposób płatności Metody płatności mogą być połączone z bramkami płatniczymi, które zapewniają bezpieczną technologię akceptowania kart płatniczych, przelewów.Numery kart płatniczych, kart kredytowych i hasła podajesz zaufanym operatorom tych portali za pomocą bezpiecznego połączenia i tylko dostawca usług płatniczych z bramek posiada te informacje. Opcje płatności: a) Przelew bankowy z góry lub innymi metodami, które będą wtedy dostępne w serwisie. 6. Bezpieczeństwo Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że nie może udostępniać ich osobom trzecim.

10. Odpowiedzialność za zawartość
witryny Witryna może być aktualizowana bez uprzedzenia, a usługi mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. 11. Ochrona danych osobowych Dostawca usługodawcy zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych i firmowych, które są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciami. Informacje, które podajesz w zamówieniu produktu, są ważne, aby zidentyfikować Cię jako klienta.

Twoje dane osobowe i dane są przechowywane w bazie danych z zabezpieczeniem przed nadużyciem i zaporą sieciową i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem tematów i sytuacji wymienionych w artykule VI. Rejestrujący wypełniając formularz Zamówienia wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych wszystkich podanych przez siebie danych osobowych. poskytovatela jako administrator, a z ich późniejszego przetworzenia przez procesor do celów marketingowych i komunikacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami prawa oraz że dopóki nie wycofać zgodę.

Jednocześnie kupujący wyraża zgodę na wysyłanie biuletynów i informacji o nadchodzących wydarzeniach dostawcy oraz ofertach jego partnerów biznesowych. Jeśli później nie zgadzasz się z wysyłaniem informacji, możesz w dowolnym momencie powiadomić nas e-mailem, abyśmy mogli dezaktywować Twoje subskrypcje.

12. Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie 9.12.2017. Sprzedawca / Dostawca / Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
Uzupełniono 11.5.2020
Przedmiot umowy
Treść zakup licencji na 3 oddzielne poziomy instrukcji: książki elektroniczne, kursy wideo dla początkujących, zaawansowanych i ekspertów lub inny określony zakres licencji określony w ofercie Za pośrednictwem tej strony Facebooka lub innych powiązanych stron
(zgodnie z zamówieniem lub niniejszą umową online lub offline)
Materiały dydaktyczne, również część z nich, mogą być dostępne online
w niepublicznej części portalu, dostarczane stopniowo wraz z materiałami online udostępnianymi klientowi, zwykle przez co najmniej 6 miesięcy na potrzeby nauki, w jakości i dostępności zapewnianej przez serwer partnera. dostępne tylko dla kupującego, a kupujący zobowiązuje się nie ujawniać przeznaczonych dla niego treści innym osobom bez wyraźnej zgody dostawcy, w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność wobec dostawcy za ewentualne szkody. Stosunki prawne regulują odpowiednie przepisy Kodeksu handlowego i niniejsza umowa jest zgodna z ustawą o ochronie konsumentów 634/1992
2C . Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się nie wykorzystywać utworów przez okres trwania szkolenia demonstracyjnego do celów edukacyjnych lub odstąpi od umowy licencyjnej, sprzedaży książek, zapłaci dostawcy karę umowną lub odprawę w całości zgodnie z obowiązującą umową, w wysokości odpowiadającej zabezpieczonemu zobowiązaniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie treści elektronicznych, takich jak książki i wideo, pliki audio tylko wtedy, gdy zapłacił cenę zakupu, ale nie otrzymał dostępu do materiałów lub materiałów na e-mail i wyraźnie niezwłocznie w dniu nadania płatności w dniu płatności e – e-mail do papierfx na adres., że nie chcesz otrzymywać materiałów ani dostępu do nich oraz że zmieniłeś zdanie co do nauczania w dniu nadania płatności.
Materiały w postaci plików wysyłane są przede wszystkim pocztą elektroniczną do wnioskodawcy lub udostępniane online.
Przed zawarciem umowy / sprzedaży online zainteresowany zobowiązany jest sprawdzić, czy treść nadaje się do wyświetlania na jej środkach technicznych (dostępne są bezpłatne filmy demonstracyjne). W materiałach można również wykorzystać formaty doc, audio mp3 i PDF, w przeciwnym razie uważa się, że ma techniczną możliwość przeglądania treści. Kandydat zgadza się, że zapłacona kwota nie może zostać zwrócona Kandydatowi, nawet jeśli niniejsza Umowa wygaśnie z jakiegokolwiek powodu.
W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych warunków lub umowy stanie się nieważna lub niezgodna z prawem, pozostałe części umowy / warunki pozostają w mocy, w takim przypadku dostawca wystawi podpisany tylko przez niego aneks, którego treść nie ulegnie zmianie, a jedynie forma prawna / receptura zgodna z prawem Dostarczanie materiałów odbywa się sukcesywnie według płatności.
III. Płatności, raty, ważność umowy
3A. W przypadku licencji na e-booki 1, 2 i 3 poziom, część została ustalona na konkretną cenę podaną w ofercie, którą kupujący zaakceptował, a sprzedawca zapłaci online lub przelewem bankowym w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. więc przedsiębiorca nie ma do nich dostępu.
W przypadku harmonogramów spłat może zostać zawarta odrębna umowa uzupełniająca niniejszą umowę.
IV. Udzielanie informacji
Dostawca przekaże zainteresowanemu wszelkie niezbędne know-how i informacje (zawarte w instrukcji i plikach audio i wideo) zgodnie z podanym zakresem. Wnioskodawca został pouczony, że handel wiąże się z ryzykiem straty i wszelkie transakcje będą dokonywane w jego własnym imieniu i według jego uznania. Zyski i straty z przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków i strat Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w materiałach i związane z nimi możliwe szkody w celu wyeliminowania ewentualnych błędów po zgłoszeniu w materiałach. Wskazane jest, aby wchodzić do prawdziwego handlu tylko na podstawie własnych pozytywnych wyników treningu z wirtualnymi pieniędzmi -3-
V. Inne

Używaj oprogramowania, EA, robotów i treści użytkownika na własne ryzyko
Nie jest taki, jaki jest / bez żadnych gwarancji dotyczących funkcjonalności, dostępności, błędów technicznych lub jakichkolwiek innych błędów
używa wszystkiego jak każdy na własne ryzyko.
Wszelkie błędy mogą przesyłać e-mailem przedstawicielowi użytkownika, który może je przekazać zespołowi programistów, który
Opcje piętra i dyskrecja mogą rozwiązać błąd lub problem, jeśli problem zostanie potwierdzony przez więcej niż jednego użytkownika lub jest oczywiste, że jest to błąd.

W ŻADNYM PRZYPADKU ŻADNA STRONA LUB WNIOSEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNI,
SZKODY SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE (UTRATA OCZEKIWANYCH, OBECNYCH, PRZESZŁYCH, PRZYSZŁYCH DOCHODÓW LUB MOŻLIWYCH ZYSKÓW itp.)
W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY FUNKCJE
TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK POKREWNE ELEMENTY LUB USŁUGI DOSTARCZANE W ZAWARTOŚCI TREŚCI LUB APLIKACJI, OPROGRAMOWANIA.

V. Inne
Specjalne wymagania informacyjne, które wykraczają poza podstawowe informacje, zostaną uwzględnione w poprawce do umowy. Zmiany w niniejszej umowie są możliwe tylko za zgodą obu stron. Kontrahenci zapoznali się z umową, zgadzają się z jej treścią, bez wystąpienia niepokoju i na wzajemnie korzystnych warunkach, klient wyraża zgodę poprzez wysłanie zamówienia lub płatność online, przelewem lub w inny sposób.
Broker, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za ewentualne szkody spowodowane siłą wyższą, wojną, zamieszkami, awariami oprogramowania lub błędami i awariami osób trzecich.Klient będzie korzystał z e-booków, materiałów, systemów na własne ryzyko i wyłącznie on. Potencjalne spory na Seszelach są rozstrzygane w Sechel na podstawie preferencyjnej umowy online, chyba że mediacja odbywa się za pośrednictwem trybunału arbitrażowego na Seszelach, trybunał arbitrażowy jest wyznaczany przez dostawcę lub w drodze umowy.
Niektóre prawa własności, licencje i licencje na oprogramowanie, logo, mogą podlegać prawom
stron trzecich, współpracujących, firm partnerskich, a wtedy jest to regulowane przez warunki firmy partnerskiej.
Wysyłając zamówienie lub dokonując zakupu online, kupujący akceptuje regulamin Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia lub zakupu online.
Stosunki prawne regulują odpowiednie przepisy Kodeksu handlowego.
Korzystając z naszych produktów do handlu na żywo, zgadzasz się również na wszelkie prowizje
w handlu na żywo.Jeżeli jakakolwiek część umowy jest niezgodna z prawem, pozostałe części pozostają w mocy, a niezgodna część jest korygowana przez brokera / sprzedawcę, gdzie treść nie zmienia jedynie formy prawnej Nowe warunki handlowe zastępują stare wraz z ich publikacją, Klient został poinformowany o ryzyku, poinformowany o
Kupujący zapoznał się z regulaminem, zgadza się z jego treścią, bez zaistnienia niepokoju i na wzajemnie korzystnych warunkach potwierdza swoją zgodę poprzez zamówienie online, zakup Oświadczenie Dostawcy
: broker zrobi wszystko, co w jego mocy, dla zadowolenia klienta i długotrwałej współpracy.
Z zainteresowanymi stronami może zostać zawarta odrębna umowa, która uzupełni niniejsze warunki handlowe.
Dostawca przekaże zainteresowanemu całą niezbędną wiedzę i informacje (zawarte w instrukcji i plikach audio i wideo)
zgodnie z zakresem materiałów podanym w analizie technicznej.
Wnioskodawca został pouczony, że handel wiąże się z ryzykiem straty i wszelkie transakcje będą dokonywane w jego własnym imieniu i według jego uznania.
Zyski i straty z przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków i strat.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w materiałach, a związane z nimi ewentualne szkody wyeliminują ewentualne błędy po ostrzeżeniu w materiałach
. Wskazane jest, aby wejść do prawdziwego handlu tylko na podstawie własnych pozytywnych wyników treningu z wirtualnymi pieniędzmi.
Oświadczenie dostawcy: Dostawca zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zadowolić wnioskodawcę i długoterminową współpracę.
Artykuł VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 11.1 Użytkownik dobrowolnie przekazuje Usługodawcy dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „rozporządzenie RODO”) oraz ustawa nr. 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), w celu świadczenia usług w Portalu, w celach edukacyjnych i marketingowych oraz w związku z usługami, których klient będzie chciał i potrzebował za pośrednictwem naszego firmie lub jej partnerom, które dostarczy klientowi, zainteresowanej stronie. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika przede wszystkim w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, pośrednictwa na rzecz partnerów biznesowych, z których usług wnioskodawca powinien lub może być zainteresowany oraz usług powiązanych na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia RODO oraz zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego artykułu warunków i zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych dostawcy. Brak podania danych osobowych Użytkownikom oznacza brak możliwości zawarcia stosunku umownego i świadczenia usług związanych ze świadczonymi usługami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od daty zakończenia stosunku umownego. Usługodawca informuje Użytkownika, że ​​zgodnie z § 62 ust. 3 ustawy nr. 351/2011 Sb. O komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa o komunikacji elektronicznej”) może zwracać się do niego telefonicznie, wysyłając e-maile i sms-y na adresy kontaktowe podane podczas rejestracji lub w umowie w celu bezpośredniego marketingu własnych podobnych towarów i usług. dalsze dane mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu, który dostarcza na rzecz dostawcy usługi reklamowe, księgowe, reklamę marketingową, usługi portalu treści elektronicznych i powiązane usługi. telefon, e-mail lub wiadomość SMS zgodnie z poprzednim zdaniem mogą zawierać informacje lub o charakterze reklamowym, a ich pomysłodawcą jest Dostawca Operator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego. Brak zgody na połączenie, wysłanie tych e-maili lub wiadomości SMS może zostać zgłoszone przez Użytkownika / zainteresowanej stronie Dostawcy w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontaktowy papierfx@gmail.com (lub do innego kontaktu, jeśli określono w niniejszych Warunkach) lub po prostu rezygnując z subskrypcji. każdorazowe dostarczenie wiadomości e-mail poprzez kliknięcie w łącze na końcu wiadomości e-mail. Postanowienia różne Umowa kupna jest tworzona poprzez dostawę produktu online lub offline. Stosunki między kupującym a sprzedającym są regulowane przez niniejsze warunki, chyba że pisemna umowa stanowi inaczej. Gdyby starsze warunki biznesowe online były w konflikcie z nowymi, obowiązywałyby nowe.

Cena zakupu jest płacona poprzez uznanie jej sprzedawcy.
Kursy i informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.
Treść materiałów nie może być traktowana jako obietnica, że ​​klienci osiągną
określony zysk z dostarczonych informacji lub że wszelkie związane z tym straty są lub będą ograniczone.
Handel instrumentami finansowymi na rynkach finansowych jest ryzykowny i może prowadzić do wysokich strat.
Witryna i regulamin mogą być okresowo aktualizowane.
Informacje zawarte w kursach i publikowane są doświadczeniem właścicieli i właścicieli
i żadna informacja nie jest konkretną rekomendacją kupna lub sprzedaży.
Gwarancje i satysfakcja
Gwarancja satysfakcji dotyczy kursów z konsultacjami,
kupujący otrzymuje również inne informacje, aż do pełnego zrozumienia
treści.
Misja naszej grupy
1. Pomagać jak największej liczbie osób stać się szczęśliwymi, zdrowymi i prowadzić szczęśliwe życie.
2. Nauczyć ludzi wszystkiego, czego potrzebują, aby stać się niezależnymi finansowo i odnosić sukcesy, aby mogli następnie pomóc tym, którzy tego potrzebują.
3. Inne cele: Wspólne dla lepszego świata Przedstawiamy wizje i plany, abyśmy mogli jutro żyć w lepszym świecie. Witamy. W jaki sposób ? -Rób to wszystko łatwo i żeby np. nauka była jednocześnie radością i zabawą. Motto: -W życiu zazwyczaj dostajemy głównie to, co byliśmy w stanie i chcieliśmy czasem dać sobie.

Data 11.05.2020r

Posledná aktualizácia 14.1.2023


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /DISK2/WWW/cheapindex.com/onlineskoleniakurzywebinareburza/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94