Pravidlá ochrany súkromia ochrana osobných údajov

Prehlásenie poskytovateľa : Poskytovateľ urobí všetko v rámci svojich možností pre spokojnosť záujemcu a dlhodobú spoluprácu.

Článok VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 11.1 Používateľ poskytuje dobrovoľne Poskytovatelovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli,na výukové a marketingové účely a v súvislosti so službami ktoré bude klient chcieť a potrebovať prostredníctvom našej spoločnosti alebo jej partnerov,ktoré bude poskytovať klientovi,záujemcovi.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa primárne na účely Výuky,sprostredkovania pre obchodných partnerov,ktorých služby by záujemca mal alebo mohol mať záujem výužívať a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku podmienok a v zmysle zásad ochrany osobných údajov poskytovateľa. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s posykytovanými službami. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Poskytovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii alebo v zmluve na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb.Dalej údaje môžu byť poskytnuté 3 strane,ktorá zabezpečuje pre poskytovateľa reklamné,účtovné,marketingovo reklamné,služby elektronických portálov s obsahom a súvisiace služby.Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ/záujemca kedykoľvek oznámiť Poskytovateľovi zaslaním e-mailu na adresu konaktu papierfx@gmail.com

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviazali sme sa k ochrane súkromia návštevníkov našich webových stránok. Tento dokument stanovuje zásady nakladania s vašimi osobnými údajmi.

(1) Aké informácie zhromažďujeme?
Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce druhy osobných informácií:
1. informácie o vašom počítači a o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu prehliadača a jeho verzie, operačný systém, dĺžka návštevy, zobrazenie stránok a navigácia po webe)
2. informácie týkajúce sa všetkých transakcií realizovaných medzi nami a vami alebo vo vzťahu k tejto webovej stránke
3. informácie, ktoré ste nám poskytli za účelom registrácie u nás
4. informácie, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení sa na stránky, e-mailové notifikácie
5. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zaslať;
(2) Cookies
Cookie sa skladá z informácií zaslaných prostredníctvom webového servera do webového prehliadača. Informácia je potom poslaná späť na server zakaždým, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača.

Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies budeme používať na sledovanie návštevníkov zatiaľ čo budete prechádzajú webové stránky.

Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.

K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics . Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť všetky cookies, zatiaľ čo niektoré prehliadače umožňujú odmietnuť len cookies tretích strán. Blokovanie všetkých súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok.

(3) Používanie vašich osobných informácii
Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu.
Vaše osobné údaje môžu byť použité na:
1. administráciu webovej stránky;
2. zefektívnenie prehliadania webu prostredníctvom personalizácia stránky;
3. povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach;
4. zasielanie newslettera,noviniek obchodných oznámení;Tel. Kontakt,prieskum spokojnosti a záujmu
5. zasielanie vyžiadaných upozornení,súborov,e-bookov,prístupov
6. zasielanie marketingovej komunikácie, informácii o akciách a novinkách u nás, alebo komunikácie starostlivo vybraných, tretích strán, ktoré si myslíme, že môže byť pre Vás zaujímavá poštou (môžete nás kedykoľvek informovať, ak si už neprajete dostávať túto komunikáciu);
7. poskytnúť tretím stranám štatistické informácie o našich užívateľoch – ale tieto informácie nebudú použité na identifikáciu jedinca užívateľa;
8. vybavenie dotazov a sťažností týkajúcich sa našich stránok
9. Na našom portáli Vás môžeme bezplatne zaregistrovať alebo Vám môžeme umožniť registráciu
ak ste nám poskytli základné osobné údaje priamo alebo prostredníctvom aplikácie alebo platformy,software 3 strany.

Publikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete za týmto účelom. S ostatnými informáciami naložíme v súlade s licenciou, ktorú nám udelíte. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu poskytovať tretím stranám za účelom priameho marketingu.

(4) Uverejnenie
Informácie o vás môžu byť poskytnuté niektorým z našich zamestnancov, úradníkov, zástupcov, dodávateľov alebo subdodávateľov, ak je ich použitie opodstatnené pre účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.
Okrem toho, môžeme sprístupniť vaše osobné údaje:
1. do tej miery, ako sme povinní urobiť zo zákona;
2. v súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním, alebo pri potenciálnych súdnych konaniach;
3. za účelom ochrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií ostatným za účelom boja proti podvodom a zníženiu kreditného rizika);
4. kupujúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu) akéhokoľvek podielu našej spoločnosti, alebo aktív, ktoré sme (alebo uvažujeme) predať; a
5. každej osobe,inštitúcii ktorá má na to právo so zákona.6.Osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam,ktoré vlastníme alebo majú spoločného vlastníka ako my,pokiaľ si myslíme,že tieto spoločnosti by vám mohli poskytnúť služby,ktoré by vás mohli zaujímať.
S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia, nebudeme poskytovať svoje informácie tretím stranám.

(5) Medzinárodné dátové prenosy
Informácie, ktoré zhromažďujeme môžu byť uložené, spracovávané a prenášané medzi ktorýmikoľvek krajinami v ktorých pôsobíme a môžu byť použité v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia.

Informácie, ktoré nám poskytnete môžu byť prevedené do krajín, ktoré nemajú zákony na ochranu údajov rovnocenné so zákonmi platnými v Európskom hospodárskom priestore.
Okrem toho, osobné informácie určené na zverejnenie na webových stránkach môžu byť k dispozícii, prostredníctvom internetu po celom svete. Nemôžeme zabrániť ich použitiu alebo zneužitiu zo strany iných.Výslovne súhlasíte s takýmito prevodmi osobných údajov.

(6) Bezpečnosť vašich osobných informácií
Zabezpečíme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránil strate, zneužitiu alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov.

Všetky poskytnuté osobné údaje budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch (chránené heslom a firewall).

Samozrejme, prenos dát cez internet je zo svojej podstaty rizikový, a my nemôžeme garantovať bezpečnosť dát posielaných cez internet takže portál používate na vlastné riziko.

(7) Zmeny zásad
Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia, zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

Zdrojový text je v jazyku slovenčina,automatický preklad je nasledujúci text dolu,v prípade pochybností prekladu,výkladu platí slovenský text.

(8) Vaše práva

Môžete nás kedykoľvek požiadať o sprístupnenie osobných informácii, ktoré o vás evidujeme.
Pre poskytovanie týchto informácií je podmienkou:
1. zaplatenie poplatku, a
2. poskytnutie príslušných dokladov o vašej totožnosti (zvyčajne požadujeme fotokópiu vášho dokladu totožnosti overenú notárom, plus originál akéhokoľvek účtu s vašu aktuálnou adresu).
Môžeme odoprieť osobné údaje v rozsahu povolenom zákonom.

Zaslaním e-mailu nás môžete kedykoľvek požiadať, aby vaše osobné údaje neboli použité na marketingové účely. V praxi si toto povolenie vyžadujeme vopred, alebo vám poskytneme príležitosť na vylúčenie z používania vašich osobných údajov na marketingové účely.

(9) Webové stránky tretích strán
Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

(10) Aktualizácia informácií
Dajte nám prosím vedieť, ak u vás nastala zmena v osobných údajoch, aby sme ich mohli opraviť alebo aktualizovať.

(11) Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia, alebo spracovania vašich osobných údajov, napíšte nám formulárom alebo mejlom papierfx zavináč bodka com

Autotranslate in english

PRINCIPLES OF PROTECTION OF PERSONAL DATA

We are committed to protecting the privacy of our website visitors. This document sets out the principles of handling your personal information.

(1) What information do we collect?
We may collect, store and use the following personal information:
1. information about your computer and about your visits and use of this web site (including your IP address, geographic location, browser type and version, operating system, visit length, site view, and web navigation)
2. Information relating to all transactions between us and you or in relation to this website
3. the information you have provided us for registration with us
4. the information you provide us when you log in to the site, email notifications
5. any other information you decide to send us;
(2) Cookies
A cookie consists of information sent via a web server to a web browser. The information is then sent back to the server every time a browser requests a page from the server. This allows the web server to identify and track a web browser.

On our site, we can use both types of cookies – temporary or permanent. Temporary cookies will be used to track visitors while you are going through websites.

Temporary cookies will be deleted from your computer after you close your browser. Permanent cookies will remain stored on your computer until you delete them or expire.

We use Google Analytics to analyze the use of our site. Google Analytics generates statistics and other data on the use of the site through cookies stored on user computers. The information obtained about our website is used to create a report on the use of this website. Information is stored with Google. The Google Privacy Policy is available at: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Most browsers allow you to reject all cookies, while some browsers allow you to reject only third-party cookies. However, blocking all cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

(3) Use of your personal information
Personal information provided by our site will be used for the purposes of this Privacy Policy or the relevant parts of the Site.
Your personal information can be used to:
1. administering a website;
2. Make site browsing more efficient by personalizing the site;
3. Permission to use the services available on websites;
4. newsletters, new business announcements, Tel. Contact, Survey of Satisfaction and Interest
5. sending requested alerts, files, e-books, accesses
6. sending a marketing communication, information about events and news from us, or communicating with carefully selected third parties that we think can be of interest to you by mail (you can inform us at any time if you do not wish to receive this communication);
7. Give third parties statistical information about our users – but this information will not be used to identify the user’s individual;
8. Provide queries and complaints about our site
9. You can sign up for free at our portal or we can sign up for you
if you have provided us with basic personal information directly or through an application or platform, 3 party software.

Published on our site will be only information you send us for this purpose. We will handle the other information in accordance with the license you grant us. We will not give your personal information to third parties for your direct marketing without your explicit consent.

(4) Publication
Information about you may be provided to any of our employees, officers, agents, suppliers or subcontractors if their use is warranted for the purposes of this privacy policy.
In addition, we may make your personal information available to you:
1. To the extent that we are obliged to do so by law;
2. in connection with any legal proceedings or potential litigation;
3. to protect our legal rights (including providing others with information to combat fraud and reduce credit risk);
4. Buyer (or potential buyer) of any share of our company or assets that we (or we are considering) sell; and
5. to any person, an institution which has the right to do so by law.
6. We may provide personally identifiable information to companies that own or have a joint owner as we do if we believe that these companies could provide you with services that you might be interested in.
Except as provided in these privacy policies, we will not share your information with third parties.

5) International data transmissions
The information we collect may be stored, processed and transmitted between any of the countries in which we operate and may be used in accordance with these privacy policies.

The information you provide may be transferred to countries that do not have data protection laws equivalent to the laws in force in the European Economic Area.
In addition, personal information intended for publication on the website may be available via the Internet worldwide. We can not prevent their use or misuse by others. You expressly consent to such transfers of personal data.

(6) Security of your personal information
We will take reasonable technical and organizational measures to prevent the loss, misuse or alteration of your personal data.

All personal data we provide will be stored on our secure servers (password protected and firewall protected).

Of course, data transfer over the internet is by nature a risky one, and we can not guarantee the security of data sent over the Internet, so you use the portal at your own risk.

(7) Policy changes
We can update the Privacy Policy without prior notice by posting a new version on our website. You should check the site continuously to get familiar with any changes.
The source text is in Slovak, automatic translation is the following text below, in case of doubt translation, interpretation is valid Slovak text.

(8) Your rights

You may ask us to make personal information about us available to you at any time.
To provide this information is a prerequisite:
1. payment of the fee, and
2. Provide appropriate proofs of your identity (usually we require a photocopy of your identity document certified by a notary, plus the original of any account with your current address).
We may deny personal data to the extent permitted by law.

By sending an email, you can ask us at any time for your personal information not to be used for marketing purposes. In practice, we require this authorization in advance, or we will give you the opportunity to exclude your use of your personal information for marketing purposes.

(9) Third Party Websites
Website contains links to other websites. We are not responsible for the privacy policies or practices of third-party websites.

(10) Updating information
Please let us know if there has been a change in your personal data so that we can fix or update it.

(11) Contact
If you have any questions regarding the privacy or processing of your personal information, please write us a form or a copy of papierfx@gmail dot com

Autotranslate in German language

GRUNDSÄTZE ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir verpflichten uns, die Privatsphäre unserer Website-Besucher zu schützen. Dieses Dokument legt die Grundsätze für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten fest.

(1) Welche Informationen sammeln wir?
Wir können folgende persönliche Informationen sammeln, speichern und verwenden:
1. Informationen über Ihren Computer und über Ihre Besuche und die Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die geographische Lage, Browsertyp und Version, Betriebssystem, Besuchsdauer, Seitenaufrufe und die Navigation im Web)
2. Informationen in Bezug auf alle Transaktionen zwischen uns und Ihnen oder in Bezug auf diese Website
3. die Informationen, die Sie uns zur Registrierung bei uns gegeben haben
4. die Informationen, die Sie uns geben, wenn Sie sich auf der Website anmelden, E-Mail-Benachrichtigungen
5. alle anderen Informationen, die Sie uns senden möchten;
(2) Kekse
Ein Cookie besteht aus Informationen, die über einen Webserver an einen Webbrowser gesendet werden. Die Informationen werden dann jedes Mal an den Server gesendet, wenn ein Browser eine Seite vom Server anfordert. Dies ermöglicht dem Webserver, einen Webbrowser zu identifizieren und zu verfolgen.

Auf unserer Website können wir beide Arten von Cookies verwenden – temporär oder permanent. Temporäre Cookies werden verwendet, um Besucher zu verfolgen, während Sie Websites besuchen.

Temporäre Cookies werden nach dem Schließen Ihres Browsers von Ihrem Computer gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Computer gespeichert, bis Sie sie löschen oder ablaufen.

Wir verwenden Google Analytics, um die Nutzung unserer Website zu analysieren. Google Analytics generiert Statistiken und andere Daten über die Nutzung der Website durch Cookies, die auf Benutzercomputern gespeichert sind. Die über unsere Website erhaltenen Informationen werden verwendet, um einen Bericht über die Nutzung dieser Website zu erstellen. Informationen werden bei Google gespeichert. Die Google-Datenschutzrichtlinie finden Sie unter http://www.google.com/privacypolicy.html.
In den meisten Browsern können Sie alle Cookies ablehnen, während Sie in einigen Browsern nur Cookies von Drittanbietern ablehnen können. Das Blockieren aller Cookies hat jedoch negative Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit vieler Websites.

(3) Verwendung Ihrer persönlichen Informationen
Persönliche Informationen, die von unserer Website zur Verfügung gestellt werden, werden für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie oder der relevanten Teile der Website verwendet.
Ihre persönlichen Informationen können verwendet werden, um:
1. Verwaltung einer Website;
2. Machen Sie Site-Browsing effizienter, indem Sie die Site personalisieren.
3. Erlaubnis zur Nutzung der auf Websites verfügbaren Dienste;
4. Newsletter, neue Geschäftsmeldungen, Tel. Kontakt, Umfrage über Zufriedenheit und Interesse
5. Senden von angeforderten Warnungen, Dateien, E-Books, Zugriffen
6. Senden von Marketing-Kommunikation, Informationen über Veranstaltungen und Neuigkeiten in unserer Kommunikation oder sorgfältig ausgewählte Dritte, die wir vielleicht denken, für Sie per Post interessant sein (Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie nicht mehr diese Mitteilungen erhalten möchten);
7. Geben Sie Dritten statistische Informationen über unsere Nutzer – diese Informationen werden jedoch nicht zur Identifizierung des Nutzers verwendet.
8. Stellen Sie Fragen und Beschwerden über unsere Website
9. Sie können sich kostenlos bei unserem Portal anmelden oder wir können für Sie registrieren
wenn Sie uns grundlegende persönliche Informationen direkt oder über eine Anwendung oder Plattform, 3-Parteien-Software zur Verfügung gestellt haben.

Auf unserer Website werden nur Informationen veröffentlicht, die Sie uns zu diesem Zweck senden. Wir werden die anderen Informationen gemäß der von Ihnen erteilten Lizenz behandeln. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte für Ihr Direktmarketing weiter.

(4) Veröffentlichung
Informationen über Sie können von einem unserer Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter, Auftragnehmer oder Subunternehmer zur Verfügung gestellt werden, wenn ihre Verwendung für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke gerechtfertigt ist.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen möglicherweise Ihre persönlichen Informationen zur Verfügung:
1. soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind;
2. im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren oder möglichen Rechtsstreitigkeiten;
3. unsere gesetzlichen Rechte zu schützen (einschließlich der Bereitstellung von Informationen für andere zur Betrugsbekämpfung und zur Verringerung des Kreditrisikos);
4. Käufer (oder potenzieller Käufer) eines Anteils unseres Unternehmens oder Vermögenswerte, die wir (oder wir prüfen) verkaufen; und
5. an jede Person, eine Institution, die das Recht hat, dies gesetzlich zu tun.
6.osobu Informationen können wir den Firmen, die sie besitzen oder einen gemeinsamen Eigentümer haben wie wir, wenn wir denken, dass diese Unternehmen, die Dienstleistungen helfen würde, die Sie interessieren könnten.
Außer wie in diesen Datenschutzrichtlinien vorgesehen, werden wir Ihre Informationen nicht an Dritte weitergeben.

(5) Internationale Datenübertragungen
Die von uns gesammelten Informationen können zwischen allen Ländern, in denen wir tätig sind, gespeichert, verarbeitet und übertragen werden und in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzrichtlinien verwendet werden.

Die von Ihnen bereitgestellten Informationen können in Länder übertragen werden, die keine Datenschutzgesetze haben, die den im Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Gesetzen entsprechen.
Darüber hinaus können persönliche Informationen, die zur Veröffentlichung auf der Website bestimmt sind, weltweit über das Internet verfügbar sein. Wir können deren Verwendung oder Missbrauch durch Dritte nicht verhindern und stimmen solchen Übermittlungen personenbezogener Daten ausdrücklich zu.

(6) Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen
Wir werden angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um den Verlust, den Missbrauch oder die Veränderung Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.

Alle von uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden auf unseren sicheren Servern gespeichert (passwortgeschützt und Firewall-geschützt).

Natürlich ist die Datenübertragung über das Internet von Natur aus eine riskante Angelegenheit, und wir können die Sicherheit von Daten, die über das Internet gesendet werden, nicht garantieren. Sie benutzen das Portal also auf eigenes Risiko.

(7) Änderungen der Politik
Wir können die Datenschutzrichtlinie ohne vorherige Ankündigung aktualisieren, indem wir eine neue Version auf unserer Website veröffentlichen. Sie sollten die Site ständig überprüfen, um sich mit den Änderungen vertraut zu machen.
Der Ausgangstext ist in Slowakisch, automatische Übersetzung ist der folgende Text unten, im Zweifelsfall Übersetzung, Interpretation ist gültiger slowakischer Text.

(8) Ihre Rechte

Sie können uns jederzeit bitten, Ihnen persönliche Informationen über uns zur Verfügung zu stellen.
Um diese Informationen bereitzustellen, ist eine Voraussetzung:
1. Zahlung der Gebühr, und
2. Geben Sie angemessene Beweise für Ihre Identität (normalerweise benötigen wir eine Fotokopie Ihres von einem Notar beglaubigten Ausweises sowie das Original eines Kontos mit Ihrer aktuellen Adresse).
Wir können personenbezogene Daten in dem gesetzlich zulässigen Umfang verweigern.

Indem Sie eine E-Mail senden, können Sie uns jederzeit bitten, Ihre persönlichen Daten nicht für Marketingzwecke zu verwenden. In der Praxis benötigen wir diese Genehmigung im Voraus, oder wir geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Verwendung Ihrer persönlichen Informationen für Marketingzwecke auszuschließen.

9) Websites Dritter
Die Website enthält Links zu anderen Websites. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien oder -praktiken von Websites Dritter.

(10) Aktualisierung von Informationen
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre persönlichen Daten geändert haben, damit wir sie reparieren oder aktualisieren können.

(11) Kontakt
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, schreiben Sie uns bitte ein Formular oder eine Kopie von papierfx @ gmail punkte com


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /DISK2/WWW/cheapindex.com/onlineskoleniakurzywebinareburza/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94